PENSION KYRA SOFIA - NOMIKO IOANNIS - NOMIKOU SOFIA